POLSTJERNEFONDET

 

Innhold:

 

1.     Utdrag fra fondets statutter

2.     Oversikt over bevilget støtte

 

1. UTDRAG FRA FONDETS STATUTTER

 

Formål og navn

 

Polstjernefondet er forfatteren Jon Michelets fond for dokumentasjon  av krigsseilas under 2. verdenskrig, samt norske sjøfolks seilas i krigssoner og norske soldaterfaringer i tida etter 2. verdenskrig. Under fondets formål faller dokumentasjon i form av tekst, tegning, maleri og grafikk, foto, video, film, radio- og fjernsynsprogram eller lydopptak.

 

Fondet tar sikte på å dokumentere krigsseilasen til sjøfolk i den norske handelsflåten og marinen under 2. verdenskrig, seilasen til sjøfolk på norske skip og marinefartøyer i krigssoner etter 2. verdenskrig og erfaringene til norske soldater i alle våpengreiner i etterkrigstida.

 

Fondet kan yte støtte til dokumentasjon av krigsseilasen til sjøfolk på andre nasjoners skip, men dette gjelder kun seilas i handelsflåter.

 

Fondet har sitt navn etter Polstjerna, også kalt Polarstjerna, eller Stella Polaris. Denne stjerna har siden de eldste tider vært brukt av sjøfarere til navigasjon.

 

 

Fondets pengemidler

 

Polstjernefondets midler kommer fra inntekter Jon Michelet har hatt av romanverket «En sjøens helt», og som det er betalt inntekts- og formuesskatt av.

 

Det skal ikke foretas utbetalinger til søkere fra fondets kapital, kun av rentene. Utbetalinger foretas av Jon Michelet, eller den han bemyndiger til det.

       

Det tas sikte på én årlig utbetaling til ett prosjekt, men denne normen kan avvikes ved at det gis støtte til flere prosjekter,  eller at ett prosjekt får støtte over flere år. Dersom det ikke foreligger gode nok prosjekter, skal rentene av fondskapitalen som hovedregel legges til kapitalen.  

 

Søknader om støtte fra fondet

 

Søknader med begrunnelse skal sendes skriftlig til Polstjernefondet, C/o Torill Brekke, PB 44, 1561 Larkollen.

 

 

2) OVERSIKT OVER BEVILGET STØTTE

 

Ved fondets første utbetaling, for året 2014, ble det bevilget støtte til et prosjekt i regi av Stiftelsen Arkivet i Kristiansand (internett: stiftelsen-arkivet.no) som har dokumentert hvilke utenlandske sjøfolk som omkom under seilas under norsk flagg for de allierte i perioden 1940-1945.

 

-Under oppdatering